Alışveriş Sepeti

Alışveriş Sepetiniz Boş

Ürün Grupları
Markalar
Detaylı Listeleme

Yayınevi :

Yazar :

Ebat :

Kampanyalı Ürün

Büyük Günahlar Işık yay

Karton Kapak, ithal Kağıt, 168 Sayfa

Kdv Dahil : 3,00 TL
En Beğenilen Ürünler
Fetavayı Hindiyye 2.Ha
Mufassal Tarihçei Haya
Hayat ve Hatıratım - R
Taberi Tefsiri 9 Cilt
Dört Mezhebe Göre İsla
Osmanlı İmparatorluğu
Sahihi Müslim Muhtasar
Şamua Elmalılı Hak Din
Temellerin Duruşması A
İhyau Ulumiddin Bedir
Müzekkin Nüfus Eşrefoğ
Kahramanlık Hikayeleri
Ürün Özellikleri - FIKIH - İLMİHAL- » İLMİHAL
 • Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi

Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi

 Ürün Özellikleri : Ciltli, 2.Hamur İthal Kağıt, 620 Sayfa
 Stok Kodu :
 Yazar : Kadı Ebuşuccaa İstefehani Tercüme:Nizameddin Ersöz
 Yayınevi : Ravza Yayınları
 Ebat : 17x24
 Kdv Dahil : 15,00 TL
 Stok Durumu : Ürün Stoklarımızda Mevcut 
 Ürünün Ziyaret Sayısı : 3862
Ürüne oy ver : 1 2 3 4 5


         Stoktan kargo ile üç günde teslim

  

Kitap

:

 Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi

Yazar

:

 Kadı Ebuşuccaa İstefehani

Tercüme

:

 Nizameddin Ersöz

Yayınevi

:

 Ravza Yayınları

Etiket Fiyatı

:

 30 TL kdv dahil

Gonca Fiyatı

:

 15 TL kdv dahil

Kağıt - Cilt

:

 2.Hamur ithal kağıt - Ciltli

Sayfa - Ebat

:

 620 Sayfa  - 18x24 cm

Yayın Yılı

:

 2011

 

   

Ravza yayınları, Kadı Ebuşuccaa İstefehani tarafından yazılan Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi adlı kitabı incelemektesiniz. Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.

Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 

Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasulüne, ehli beyte ve ashabına olsun. Amin

 

 

            Büyük Şafi İlmihali Gayetül İhtisar ve Tercümesi 

 

Nizameddin Ersöz

 

İslam, İman ve amel gibi birbirleriyle sıkı bağlar içinde olan ve bu nedenle birbirini tamamlayan iki temel esastan meydana gelir. İmansız amel etmenin bir anlamı olmadığı gibi amelsiz imanın da devamlı ve sıhhatli olması mümkün değildir.

 

Yüce Allah, insanlar sadece "İman ettik, demekle denemeden  geçirilmeden bırakılivereceklerini mi sandılar" (1) buyurarak yalnız iman etmenin yeterli olmadığını bizlere bildirmektedir. Resulullah (s.a.v.)’de hadis-i şeriflerinde,

"Allah’tan haşka ilah olmadığına Muhammed’in (S.A.V) Allah’ın Resulu olduğuna şehadet edinceye, namazlarını, kılıp zekatlarını verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum (2) buyurarak sadece imanın kurtuluş için yeterli olmadığını ifade etmiştir.

Şu halde imanla birlikte gerekli olan İslam’ ın amel cephesi yani Namaz, Oruç, Hacc, Zekat ve Muamelat, fert ve toplum hayatının tabi olması gereken kurallarla, helal ve haram hudutlarını tayin eden hükümler vardır. Müslüman. yapması ve yapmaması gerekenleri billmek zorundadır. Aksi halde İslam’ı yaşaması mümkün olmaz.

Kısacası İslam: akide, dua, zikir. amel, cihad ... ve benzeri ilahi emirlerin hepsini toplu olarak pratik hayata dökmekle olur. Evet İslam, Kur’an ve Sünnet’te iman edilmesi emredilen şeylere inanmak, yapılması istenenleri yapmak, yasaklanan şeylerden kaçınmaktır.

 

Din olarak İslam, insanların yaradılış gayesine ulaşabilmesi için takibi gereken ilahi bir nizamdır. Bu nizam kıyamete dek baki kalacaktır. Maddi ve manevi olarak her hususta saadet meyvesi veren bu ilahi nizam’ın hükümlerinde Hz. Muhammed (s.a.v.)’ın irtihalinden sonra, derin ilim sahibi olan imamların içtihadları neticesinde bir takım görüş farklılıkları doğmuştur ki mezheplerin çıkışı burdan gelmektedir. Bu görüş farklılıkları sadece çeşitli mezhepler arasnda değil. Aynı mezhep dairesinin içinde bile vardır. Fıkıh konularında bilgi sahibi olmayan herhangi bir kişi böyle bir ihtilafa şaşabilir. Mademki din aynı, şeriat aynı, hak tektir çoğalmaz, kaynak tektir o da ilahi vahiydir, görüşler niçin çoğalıyor. Niçin mezhepler çıkmış, niçin tek ümmet olmaları dikkate alınarak müslümanların üzerinde yürüyeceği tek bir yol kabul edilmiyor, denilebilir. Hatta mezheplerin ihtilafının şeriat veya teşri kaynağında çelişkiye götürecek bir ihtilaf olduğu vehmine de düşülebilir.

 

Bütün bunların hepsi vehimdir, batıdır. Allah korusun gayri müslimlerin ortodoks ve katolik gibi bölünmelerine benzer bir akide ayrılığı gibi de akla gelebilir. İslam mezheplerinin ihtilafı ümmet için rahmet ve kolaylık, övünç ve iftifak kaynağıdır. Bu sadece teferruatta fıkhi, medeni ve ilmi içtihatlardaki ihtilaftır. Usul, kaide ve itikatta değildir.Bütün bunların hepsinden anlaşılıyor ki, fakihlerin ihtilafı sadece İslam şeriatının amelle ilgili kaynaklarıyla sınırlıdır. Hatta şunu da diyebiliriz: Mezhebler, şer’i delillerden bazılarının hükmünün doğrudan anlaşılması için içtihadın bizzat kendisinin zorladığı bir zarurettir. Nitekim bütün Dünya tarihlerinde bellidir ki bazı kanun maddelerinin tefsir meselesi ve yazımcıların kendi aralarında ihtilaf çıkması da bu kabildendir. İslam mezhebindeki ihtilafların bir kaynağı da nassların anlaşılması, hükümlerin çıkarılması, uygulamadaki sakıncaları ve şer’i hükümlerin sebep ve neticelerini anlamada şahsi fikirlerin ve düşüncelerin farklılığıdır Bütün bunlar teşri kaynağının birliğine ve şeriatta çelişki bulunmamasına ters değildir. Çünkü şeriatta çelişki yoktur.

 

Bütün insanlar çoğu konularda aciz oldukları gibi, müçtehitlerin de şeriatın bazı’ ahkamında elbette acizlik çekmeleri sebebiyle ihtilaf doğmaktadır. Fakat müçtehitlerin bu görüşlerinden herhangi biri ile amel etmek caizdir. Tereddüt hallerinde anlayış ve yorumların farklı olmaması için uygun bir zemindir. Amr bin as ve Ebu Hureyre (r.a.)den rivayetle Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu ki: "Hakim içtihat edip isabet ederse iki ecir vardır, yanılırsa bir ecir vardır." Bu hadisi şeriften açıkça anlaşılmaktadır ki İslamın teşri kaynağının yorumuna kendini veren alimler yanılsalar da yine bir sevap alırlar.

Fakihlerin ihtilaf etmelerinde önemli olarak bazı sebepler daha vardır. Bunlar da, Rivayetlerin fazla oluşu, Kıyasla içtihatların oluşu, Deliller arasında tercih yoluna gidilmesi, Usul kaidelerinde bazı ihtilafların oluşu ve Arapça lafızların anlaşılmasında bazı ihtilafların olması gibi önem teşkil edecek sebeplerdir.

 

Bilmek gerekir ki bu görüş farklılıkları İslam’ ın özünde veya temel rükünlerinde değil, bazı amel şekillerinde olmuştur bu hiç bir zaman meselelerin’ özüne muhalif değildir. İşte bu içtihad farklılıklarında dolayı mezhepler kurulmuş, insanların yaşadığı bölgelerin iklim ve belki de daha değişik şartlara göre kurulan bu mezheplerin başında Şafii, Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezhepleri gelmektedir.

Maliki ve Hanbeli mezhepleri ülkemizde yok denecek kadar azdır. Türkiye ’deki müslümanların çoğu Hanefi mezhebine bağlıdır, Şafii mezhebi de Türkiye ’nin özellikle Doğu ve Güneydoğu kesiminde yaygın haldedir.

Yayınlayacağımız Şafii Mezhebi Fıkhı’na ait olan bu kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Genel anlamda Fıkıh Bilimi ve İtikad ile İbadet ve Muamelat’tır.

Birinci Bölüm: Muteber Fıkıh Usülü, Akaid ve Tevhid kitapları ndan derlenerek hazırlanmıştır.

İkinci ve Üçüncü Bölümler: Merhum EBU ŞUCA’ın hemen hemen herkes tarafından bilinip, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki medreselerde ilk basamak fıkıh kitabı olarak okutulup ezberletilen ve halk arasında İBN-İ KASIM diye bilinen fıkıh kitabının asıl metni olan ’ Gayet’ül İhtisar’ı türkçeye tercümesi edilerek ayet ve hadislerle şerhi yapılmıştır.

 

Arapça metine ait olan türkçe tercümede gerekli olan yerlerde kısa kelimelerle sadeleştirme yaptım, İnşaalah bu gereklilik okuyucularım arasında bir tercüme sorunu oluşturmaz. Kitabı okuyan hemen müşahede edecektir ki, kitapta üç önemli özellik bulunmaktadır:

Birinci özellik: Sayfaların üst kısmında yer alan Arapça metin, Bu EBU ŞUCA’ın asıl metnidir.

İkinci özellik: Arapça metnin hemen altında yer alan türkçe yazı.

Bu da Arapça metnin tercümesidir.

Üçüncü özellik de, türkçe tercümeden sonra gelen üç yıldız şekillerinin altında ayet ve hadis-i şerifler delil alınarak fıkhi konuların şerhi niteliğinde olan yazılar ise gerekli açıklamalarımdan ibarettir,

Cenabı Hak İslam’ ı öğrenmek, sonra da yaşamak isteyenlere yardımcı olsun, bu çalışmalarımızı mağfiret ve rızasına vesile kılsın.

Çalışmak bizden, tevfik Allah ’tandır.

 

Nizameddin ERSÖZ

KASIM: 1996

RECEB: 1417

DİYARBAKIR

 

 

                        MÜELLİF HAKKINDA BİLGİ

 

Müellif KADI EBU SUCA' Ahmed b. Hüseyin b. Ahmed El Asfehani El Âbbadani Eş-Şafii H. 433 senesinde Basra'da dünyaya gelmiştir. H. 447'de vezir olan Ebu SUCA', imkân buldukça hep Kuran okur ilim tedri­satı yapardı. Bu nedenle evden pek çıkmazdı. Ancak namaz vakitleri çıkıp camiye gider, namazını kılardı. Daha sonra ilim öğrenmek ve mütalaa için evine kapanırdı.

 

KADI EBU SUCA' vezirliği sırasında 10 kişi görevlendirip zenginler­den zekat ve gerekli yardımları toplatıp, fakir-fukaraya dağıtırdı. Görevlen­dirdiği bu kişilerin her birine 1120 Dinar aylık bağlamıştı.

EBU SUCA' 40 seneden fazla Şafii mezhebi üzerine Basra'da müderris­lik yaptı. Daha sonra Medine'ye yerleşti. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin hizmetini yapıp kilim ve hasırlarını silkeler caminin içini süpürür, sabahları Mescid-i Nebevi'nin lambalarını yakardı.

 

Onun bu hizmeti caminin asıl hizmetçisi ölene kadar devam etti. Cami­nin asıl hizmetçisi ölünce onun yerine geçerek Mescid-i Nebevi'nin hizme­tine bilfiil devam eden KADI EBU SUCA' vefat edene kadar bu hizmeti kendisine bir vazife telakki ederek sürdürdü.

EBU ŞUCA' . 593 senesinde Medine'de vefat etti. Hizmetini yaptığı Mescid-i Nebevi'nin "Bab-ı Cibril" kapısında Peygamberimiz (s.a.v.)'in mübarek hücrelerine yakın bir yerde medfundur. Peygamberimiz (s.a.v.) Mescid-i Nebevi'de iken Cebrail (a.s.) kendisine vahy getirince bu kapıdan girerdi.

 

KADI EBU SUCA' 160 sene sağlıklı bir hayat yaşamış olup, vücudunda bir hastalık ve uzuvlarından herhangi birisinde bir eksiklik görülmemişti.

 

Kendisine bir gün şöyle sorulur:

"Senin vücut sağlamlığının nedeni nedir?"

O, şöyle cevap verir: "Uzuvlarımla hiç bir gün Allah'a asi olmadım. Küçüklüğümde ve ömrümün ilk yıllarında Allah-u Teala'ya isyan edecek bir durumda bulunmadım. Allah-u Teala da büyüdüğüm zaman beni korudu."

 

Türkçesini yayınlayacağımız bu kitabın asıl adı "Gayet-ül İhtisar'dır. İs­minden de anlaşıldığı gibi hacmine göre içerdiği fıkhi bilgiler çok önem arzetmektedir.

 

EBU SUCA'in " Gayet-ül İhtisar"'ı olan bu kitap, çok sayıda fıkıh alim­leri için Şerh, Ta'lik, Takrir ve Nazım alanında önemli bir kaynak eser ol­muştur. GAYETÜL İHTİSAR VE TERCÜMESİ

Bazı alimler ona şu şiiri atfetmişlerdir:

 

"Ey devamlı menfaat kasteden kişi! Yükselme ve menfaat için pay al. Cesaretli olarak ilimlere yaklaş,

 

İmam EBU ŞUCA'ın "Takrib"i ile."

KADI EBU ŞUCA'ın "Gayet'ül İhtisar".'ına şerh olarak şafii mezhebine ait çok sayıda fıkıh kitabı hazırlanmıştır.

Bunlardan önemli olanları şunlardır:

 

1-  Kifayet'ül-Ehyar Fi Hal Gayet'il-İhtisar. İmam Takyi'ddin Ebi Bekr b. Muhammed El-Hüseyni El-Hasani Ed-Dimeşki. Ölüm: H. 829

2- Şerh-i Muhtasar Ebi Suca' Ahmed El Ahsasi. Ölüm: H. 889

3- Feth'ul Karib El-Mucib Fi Şerh-i Elfaz Et-Takrib.  Bu eserin başka bir ismi de, El Kavl-ül Muhtar Fi Şerh-i Ğayet'il-İhtisar.  Ebi Abdullah Muhammed b. Kasım El-Geza. Ölüm: H. 918  Bu kitap matbu olup üzerinde haşiyeler yapılmıştır.

Bu haşiyelerden bazıları şunlardır:

a) Haşiyet-ül Kalyubi ala şerhi Ebi Suca' li Ibni Kasım El-Geza Şeyh Ahmed Kalyubi. Ölüm: H. 1029. Bu Haşiye matbu hale getirilmedi.

b) Haşiyet-ül Fevaid El- Aziziye âla Şerh'il- Gayet'il İbni Kasım. Şeyh Ali bin Ahmed El-Azizi. Ölüm: H. 1070  - Bu Haşiye matbu hale getirilmedi.

 

c)  Haşiye li Abdil-Ber El-Echuri. El-Echuri. Ölüm: H.1070

d)  Haşiyet-ül Birmavi âla şerh'il öayet-il İbn-i Kasım El-Ğeza Şeyh Burhaneddin İbrahim El- Birmavi. Ölüm: H.l 106  Bu Haşiye matbu hale getirilmiştir.

e) Haşiyet'ul Bacuri âla Şerh'i İbn-i Kasım El Geza âla Metn-i Ebu Suca' Şeyh İbrahim El-Bacuri. Ölüm: H. 1277  Bu Haşiye matbu hale getirilerek iki cild halindedir.

f)  Kut'ul Habib'ul-Ğarib âla Fethi'l Karib'ul-Mucib Muhammed b. Âmr Nevevi El-Cavi El Menufi. Ölüm: H. 93 İ

4- Ûmdetü'n-Nazar Fi Tashihil öayet'ül İhtisar Takyiddin Ebi Bekr b. Kadı  Aclun. Ölüm: H. 928

5- El-ikna'  Şeyh Şahabud'din Ebil-Hayr Ahmed b. Muhammed b. Abdusselam El- Ma'ruf bil Menufi. Ölüm: H. 931

6- En-Nihaye Fi Şerh-il Gaye. Velid- Din'il- Basir. Ölüm:H.972

7-  El-İkna' fi Hal Elfaz Ebi Suca'.  Şeyh Muhammed Şirbini El-Hatib. Ölüm: H. 977  Bu kitap iki cilt halinde olup, üzerinde haşiyeler vardır.

 

Bu haşiyelerden bazıları şunlardır:

a) Feth'ül-Latif El-Mucib Eb'il Feyd Abdurrahman El- Echuri. Ölüm: H. 1084

b) Kifayet'ül-Lebib Fi Hal Şerh-i Ebi Suca' lil Hatib. Şeyh Hasan El-Mantavi Eş-Şehir bil Müdabeği. Ölüm: H. 1170 Bu Haşiye matbu olup 2 cilt halindedir. GAYETÜL İHTİSAR VE TÜRCÜMESİ

c)Tuhfet'ul-Habib âla Şerh'il- Hatib. Şeyh Süleyman El Buceyrimi. Ölüm: H. 1221 Bu Haşiye de matbu olup 4 cilt halindedir.

d) Haşiyettü'ş -Şeyh Abdullah En-Nibravi âla Şerh'il Hatib. Bu Haşiye matbu olup 2. cilttir. Te'lif devam ederken öldü. H.1257 

e) Takrirü'ş Şeyh Ived bi Kelamih. Şeyh İbrahim El -Bacuri Ölüm: H. 1277

8-Feth'ül öaffa bi keşf' il Muhibbat öayet'ül İhtisar. Ahmed b. El Kasım El Abbadi. Ölüm: H. 994  Bu eser de 2 ciltten ibarettir.

9-Et- Tezhib fi Edilleti Metn'il Gaye vet-Takrib . Doktor Mustafa El-Beğa.H. 1398 yılında basılmış olup, manzumeler­den yararlanarak hazırlanmıştır.

 

a)Nazm-ı Muhtasar Ebi Suca'. Ahmed El-İbşiyti. Ölüm: H 883

 

b)Nihayet'ut- Tedrib fi Nazın öayet'ut-Takrib. Şerafeddin Yahya El-Âmriti. Ölüm: H. 890 Bunun da bir haşiyesi yapılmıştır:

Tuhfet'ül- Habib bi Şerh-i Nazm Gayet'ut- Takrib. Şeyh Ahmed El- Feşni. Ölüm: H. 978

 

c)Nazm-ı Muhtasar Ebi Suca'. Abdulkadir b. Muzaffer. Ölüm: H. 892

 

d)El Kifaye fi Nazm-il Gaye. Takyid'din Ebi Bekir b. Kadi Âclun. Ölüm: H. 928

 

f)Nazm-ı Muhtasar Ebi Suca'.  Şahabud'din Ebil- Hayr Ahmed b. Abdusselam. Ölüm: H. 931

 

g)Neşr'üş- Şiaa' âla Ebi Suca'. Ed-Dusri. H. 1243 tarihinde te'lif etmiştir. Bu kitap basılmamıştır.

 

Bu eser M.1859'da Fransızca'ya, M. 1897'de Almanca'ya ve son o-larak da M. 1996 tarihinde 1. baskı, M. 1997 tarihinde ikinci baskısı yapılarak Nizameddin ERSÖZ tarafından başta ayet, hadis ve diğer şer'i delillerle şerh edilerek türkçeye tercüme edilmiştir.

 

 

                 İKİNCİ BASKI ÜZERİNE

 

Allah (c.c.)'a hamd, O'nun son peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.)'e salat, İslama ve onun son peygamberine uyan tüm mü'min-lere selam olsun.

Allah yanında en yüce makam sahibi ve insanlar içerisinden çıka­rılan en hayırlı ümmet Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in ümmetidir.

 

Bu ümmet İslam'a ve O'nun ebedi hakikati olan Kur'an'a sarıldı­ğı müddetçe en hayırlısı olacaktır. Kur'an'a sarılmanın tek yolu O'nu hayat rehberi edinerek son peygamber Hazreti Muhammed'in sünnetini yerine getirmekle olur. Bu nedenle İslamın özünü teşkil e-den Kur'an ve Sünnet bir hayat nizamıdır. Kesinlikle bilinmesi ge­rekir ki Kur'an-ı Kerim dünya hayatının nasıl bir düzen ile takib edilmesini emreder. Peygamberimizin sünneti ise yine aynı yol olan Kur'an'ın açıklayıcısı için bir rahmettir. Dünya üzerinde hangi top­lum olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun Kur'an'a ve Sün­net'e uyduğu sürece rahat ve huzurla yaşayacaktır.

 

 

Esefle müşahede etmekteyiz ki İslam Alemi parçalanmış, müslü-manlar birbirine düşman olmuştur. Bunun tek sebebi Kur'an ve sün­net yolunu terketmelerinden ileri gelmektedir.

 

Geçmişe bakarak İslam Alemi'nin bugün içine düştüğü içler acısı durum karşısında sarsılmamak .ve üzülmemek elde değildir. Maddi ve manevi sahalarda esef verici bu durumlara bakarak derin bir hüz­ne kapılmamak mümkün değildir.

Dünya tarihi göstermektedir ki asırlardan beri sömürgeci ve em­peryalistlerin boyunduruğu altında hiçbir canlılık belirtisi göstere­meyen müslümanların günümüzde yer yer bu esaret zincirini kırma­ları intibaı göstermekle beraber gerekli bir şekilde İslama sarılmadı-ğı müşahede edilmektedir.

 

Müslümanlar sahabe nesli gibi olmadıkça rahat ve huzur göreme­yeceklerden Çünkü o sahabeler en başta çanlarını daha sonra sev­diklerini ve mallarını islam yoluna feda ederek küfür ve şirk zinciri­ni kırdılar. İslam tarihi incelendiğinde bu fedakârlık ve teslimiyetin ne şekilde olduğu gözler önünde canlanacaktır.

Günümüzde ruhi ve ahlaki değerlerini kaybeden müslümanların batıdan ve batı medeniyetinden medet ummaları ve yerine göre batı taklitçiliği zihniyetine esaret göstermeleri büyük bir tehlikedir.

Müslüman, imanının özü olan İslam'a dönmedikçe huzur yüzü göremez. İslama dönmek te şüphesiz İslam'ı bilmekle olur. İslam'ı bilmek de okumakla olur. İslamın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in tefsiri herkesin anlayacağı dillere çevrilmiştir. Resulullah'ın sünne­tini teşkil eden sünnet ve yine de her iki kaynak olan Kur'an ve Sünnet'in anlaşılmasını gerektiren fıkıh ilimleri günümüzde herke­sin bariz bir şekilde anlamaları sağlanarak türkçeye çevrilmiştir.

 

Elinizdeki bu kitap öz bir şekilde fıkhi konuların hemen hemen hepsini kapsamaktadır. Ayrıca her konu için ayet ve hadisten delil getirilerek açıklanmıştır.

 

Kitabın 1. baskısı kısa sürede tükendi. İh­tiyaçlara binaen 2. baskı için yaklaşık 200 sayfa ilavede bulunarak delilleri çoğaltacak bir şekilde hazırladım.

 

Fıkhi konuların çoğu birbiriyle bağlantılıdır. Bunun için okuyuculardan tek isteğim her konuyu iyi bir şekilde anlamalarıdır.

 

Allah çalışmalarımızı kendi rızasına çevirsin.

 

Nizameddin ERSÖZ 

Hacı Muhtar Camii İmam-Hatibi

EKİM: 1997 CEMAZİYELAHİR: 1418 

DİYARBAKIR 

 

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.............................................................................. 5

MÜELLİF HAKKINDA BİLGİ...................................................... 15

MÜELLİFİN ÖNSÖZÜ................................................................ 20

SUNUŞ......................................................................................... 21

İKİNCİ BASKI ÜZERİNE   ......................................................... 24

FIKHI BİLİMLER VE İMAN BÖLÜMÜ

FIKIH İLMİ

Fıkıh Hakkında Genel Bilgiler................................................... 29

Fıkhi Terimler............................................................................... 33

İMAN

İmanın Rükünleri........................................................................ 40

İman ve Amel............................................................................... 40

İMANIN ESASLARI

Allah'a İman................................................................................. 40

Allah'ın Sıfatları........................................................................... 41

Meleklere İman............................................................................ 42

Meleklerin Özellikleri   ............................................................... 42

Cinler  ........................................................................................... 44

Şeytan (İblis)   ............................................................................. 45

Kitaplara İman  ............................................................................ 45

İlahi Kitaplar   .............................................................................. 46

A-Suhuf (Sayfalar)...................................................................... 46

B-Büyük Kitaplar......................................................................... 46

Kur'an-ı Kerim'i Diğer İlahi Kitaplardan Ayıran Özellikler.... 47

Vahiy.............................................................................................. 49

Vahyin Çeşitleri  ......................................................................... 4

Peygamberlere İman.................................................................. 50

Ahirete İman................................................................................ 50

Kıyamet ve Alametleri................................................................. 51

Kıyametin Küçük Alametleri..................................................... 52


 

Kıyamet'in Büyük Alametleri   ................................................... 54

Kadere İman........................................................... ,.................... 63

İSLAM

İslâmın Tarifi................................................................................. 64

İslâmın Esasları............................................................................ 64

Kelime-i Şehadet......................................................................... 64

Namaz Kılmak.............................................................................. 65

Zekat Vermek................................................................................ 65

Haccetmek.................................................................................... 66

Ramazan Ayında Oruç Tutmak................................................. 68

İBADET

İbadetin Çeşitleri   ....................................................................... 69

TAHARET BÖLÜMÜ

TEMİZLİK....................................................................................... 73

Dince Temiz Sayılmayan Şeyler ve Giderilmesinin Yollan. 74

 

SULARIIN ÇEŞİTLERİ................................................................ 78

Tabaklama İle Temizlenebildi Deriler...................................... 81

Yemek Tabaklarının Kullanımı   .............................................. 83

ABDEST

Abdestin Meşru Oluşunun Delilleri.......................................... 85

Abdestin Fazileti   ....................................................................... 85

Abdestin Farzları  ........................................................................ 88

Abdestin Sünnetleri   ................................................................. 92

İstinca............................................................................................ 96

Abdesti Bozan Şeyler . . . .'......................................................... 99

Abdestin Mekruhları.................................................................... 101

GUSÜL (BOY ABDESTİ)

Guslü Gerektiren Haller.............................................................. 102

Kadın Ve Erkek İçin Müşterek Görülen Haller  ...................... 102

Sadece Kadınlara Ait Olan Haller  .......................................... 104


 

Guslün Farzları............................................................................ 106

Guslün Sünnetleri....................................................................... 106

Sünnet Olan Gusüller................................................................ 109

MESTLER ÜZERİNE MESHETMEK

Mestler Üzerine Meshetmenin Şartları   ................................. 112

Meshi Bozan Şeyler.................................................................... 114

TEYEMMÜM

Teyemmümün Şartlan   ............................................................. 115

Teyemmümün Farzları............................................................... 116

Teyemmümün Sünnetleri.......................................................... 116

Teyemmümü Bozan Şeyler   .................................................... 116

Yara Üzerine Meshetmek.......................................................... 118

NECASET

Necaset Bahsi ve Giderilmesi   ............ .................................. 119

HAYIZ, NİFAS ve İSTİHAZA

Hayız, Nifas ve İstihaza Kanlarının Hükümleri...................... 124

Hayız ve Nifas Kanlarının Süreleri   ........................................ 126

Hayız ve Nifaslıya Haram Olan Şeyler   ................................. 128

Cünüp Kişiye Haram Olan Şeyler  .......................................... 130

Abdestsiz Kişiye Haram Olan Şeyler....................................... 130

Kadınların Görmekte Oldukları Kanlar Hakkında Açıklamalar . . .131

NAMAZ BÖLÜMÜ

NAMAZ

İsâmda Namazın Önemi............................................................ 135

Namazı Terketmenin Hükmü.................................................... 136

Namaz Vakitleri  .......................................................................... 138

Delillerle Namaz Vakitleri .......................................................... 139

Namazın Farz Olmasının Şartları............................................. 142

Nafile ve Revatib Namazlar  ..................................................... 143

Nafile Namazların Çeşitleri  .... ,................................................ 148

Cemaatle Kılınması Sünnet Olmayan Nafile Namazlar...... 151


Cemaatle Kılınması Sünnet Olan Nafile Namazlar.............. 156

Namazın Şartları.......................................................................... 157

Namaza Başlamadan Önce Gerekli Olan Şartlar.................. 157

Namazın Sahih Olmasının Şartları.......................................... 157

Namazın Rükünleri ve Sünnetleri   ......................................... 160

Namazın Eb'adları....................................................................... 170

Namazın Hey'etleri   ................................................................... 173

Namazda Kadın İle Erkeğin Ayrılacağı Noktalar.................... 178

Namazı Bozan Şeyler................................................................. 181

Namaz'ın Mekruhları................... ............................................... 182

Vakit Namazların İçindeki Fiiller............................................... 183

Sehiv Secdesi.............................................................................. 184

Tilavet Secdesi............................................................................. 186

Şükür Secdesi.............................................................................. 187

Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler.................................. 188

Cemaatle Namaz Kılmak........................................................... 191

Yolcuların Namazı   .................................................................... 195

Namazları Cemetmek ve Kasretmek  ..................................... 198

Namazları Cemetmek İçin Gerekli Şartlar............................... 198

Namazları Kasretmek İçin Gerekli Şartlar............................... 198

Cuma Namazı.............................................................................. 20

Cuma Namazının Sahih Olmasının Şartları.......................... 201

Cuma Namazının Farzları   ...................................................... 201

Hutbenin Rükünleri   ................................................................. 203

Cuma Namazının Hey'etleri...................................................... 20

Cuma Namazının Sünnetleri   ................................................. 205

Bayram Namazları....................................................................... 20

Her İki Bayram İçin Bazı Bilgiler  .............................................. 211

Güneş ve Ay Tutulması Namazı............................................... 213

Yağmur Duası Namazı............................................................... 215

Savaş Anında Kılınan Korku Namazı   ................................... 21

Giyilmesi Haram Olan Şeyler   ................................................. 22

Ölünün teçhiz ve Tekvin İşlemleri............................................ 225

Cenazı Namazının Kılınması.................................................... 22


 

ZEKAT BÖLÜMÜ

ZEKAT.............................................................................................. 235

Zekat Çıkarılması Gereken Mallar......................................................... 237

Zekat Vacib Olması için Gerekli Şartlar............................................ . .237

Develerin Zekatı............................................................................... .241

Sığırların Zekatı.................................................................................. 242

Koyun ve Keçilerin Zekatı................................................................... 242

Ortak Malın Zekatı.............................................................................. 243

Altın ve Gümüşün Zekatı............................................................. •. . . .245

Ekin ve Meyvelerin Zekatı................................................................... 246

Ticaret Mallarının Zekatı...................................................................... 249

Yerden Çıkarılan Maden ve Rikazın Zekatı............................................ 252

Sadaka-ı Fıtır (Fitre)*.......................................................................... 253

Zekat ve Sadaka-ı Fıtrin Verilmesi Gereken Yerler................................. 255

Zekat Verilmeyen Yerler...................................................................... 258

ORUÇ BÖLÜMÜ

ORUÇ............................................................................................... 261

Orucun Farz Olmasının Şartları............................................................ 264

Orucun Farzları.................................................................................. 264

Orucun Sahih Olmasının Şartları.......................................................... 265

Orucu Bozan Şeyler........................................................................... 266

Orucun Sünnetleri   ...................................................... :.................... 266

Oruç Tutulması Haram Olan Günler   ................................................... 268

Orucun Keffareti................................................................................ 270

Nafile Orucu...................................................................................... 273

İ'tikaf................................................................................................ 274

HAC BÖLÜMÜ

HACC............................................................................................... 275

Haccın Farz Olmasının Şartlan  .......................................................... 277

Haccın Rükünleri................................................................................ 277

Umrenin Rükünleri.............................................................................. 280
 

Haccın Vacipleri................................................................................. 280

İhrama Girmek İçin Mikat Yerleri ......................................................... 283

Haccın Sünnetleri............................................................................... 284

İhramlı Kişiye Haram Olan Şeyler........................................................ 286

İhramda İken İşlediği Suçlardan Dola;   Vacip Olan Kanlar.................... 289

Hacc Çeşitleri.................................................................................... 294

Hacc Duaları...................................................................................... 295

ALIŞ- VERİŞLER VE MUAMELAT BÖLÜMÜ

ALIM-SATIMLAR

Alış-Verişler ve Muamelat................................................................... 301

Riba (Faiz)  ....................................................................................... 304

Akid Sahih Olmakla Birlikte Haram Olan Alış-Verişler ........................... 308

Akid Fasid Olmakla Birlikte Haram Olan Alış-Verişler   ......................... 309

Fazla Fiyatla Vadeli Satış................................................................... 310

Muhayyerlik....................................................................................... 312

Selem  ............................................................................................. 315

Rehn (İpotek)..................................................................................... 318

Hacr   .............................................................................................. 320

Sulh.................................................................................................. 324

Havale.............................................................................................. 327

Zaman (Yükümlülük)........................................................................... 329

Kefalet  .......................................................... *................................ 331

Şirket (Ortaklık).................................................................................. 333

Vekalet ............................................................................................ 336

İkrar (İtiraf)   ...................................................................................... 339

Ariyet................................................................................................ 341

Gasp................................................................................................ 343

Şuf'a................................................................................................ 344

Kırad (Mukarada ve Mudarebe)........................................................... 346

Müsakat  .......................................................................................... 348

İcare (Kira)........................................................................................ 351

Ceâle (Ücret Taahhüdü) ..................................................................... 353

Muhabere ve Müzaraa  ...................................................................... 356X
 

Boş Araziyi İşletmek  ........................................................................ 358

Vakf  ............................................................................................... 361

Hibe (Bağış)...................................................................................... 364

Lukata (Bulunan Şey)......................................................................... 367

Lakit (Bulunan Çocuk)........................................................................ 371

Vedia (Emanet)............................................................................... ,373

FERAİZ BÖLÜMÜ

FERAİZ

Feraiz ve Miras.................................................................................. 377

Feraiz ilminin Temelleri............................................. :........................ 378

Terikedeki Haklar................................................................................ 380

İrsin Sebepleri   ................................................................................ 382

İrsin Engelleri.................................................................................... 383

Erkeklerden Varis Olanlar   ................................................................ 384

Kadınlardan Varis Olanlar  ................................................................. 384

Mirastan Hiç Bir Şekilde Sakıt Olmayanlar........................................... 385

Hiçbir Suretle Varis Olmayanlar   ........................................................ 385

Asabeler (Baba Tarafından Akraba Olanlar)   ....................................... 387

Farz Sahipleri.......................................................... '........................ 389

Nısfı (Yarım Payı) Hakedenler............................................................. 389

Rubû'.u (Malın 1/4'ü) Hakedenler ........................................................ 391

Siimünü (Malın 1/8'i) Hakedenler......................................................... 391

Sülüsanı (Malın 2/3'ü) Hakedenler  ...................................................... 392

Sülüsü (Malın 1/3'ü) Hakedenler.......................................................... 393

Südüsü (Malın 1/6'sı) Hakedenler........................................................ 393

Başkasının Bulunmasıyla Pay Alamayanlar.......................................... 396

Kendileriyle Birlikte Kızkardeşlerini Asabe Kılanlar   ............................. 397

Kızkardeşlerden Varis Olmayanlar....................................................... 397

Zev'il Erham   ................................................................................... 398

Feraiz İlminde Hesaplar...................................................................... 399

VASİYET.......................................................................................... 419
 

NİKAH BÖLÜMÜ

NİKAH ve ONUNLA İLGİLİ HÜKÜMLER  .............................................. 423

İslamda Evlenmeye Teşvik............................................................... ,425

Evlendirmede Velayet Hakkının Tertip Sırası  ...................................... 436

Erkek Kadına Yedi Yerde Bakar.......................................................... 427

Nikahın Rükünleri  ............................................................................. 432

Evlilik Çeşitleri   ................................................................................ 433

Nikah Edilmesi Haram Olan Kadınlar................................................... 439

Bir Arada Bulundurma Yoluyla Haram Olan Kadınlar  ........................... 440

Nikahı Feshetme.............................................................................. .444

Mehir  .............................................................................................. 446

Velime.............................................................................................. 449

Kasm ve Nüşuz (İtaatsizlik)................................................................. 450

Karı ile Kocanın Karşılıklı Hakları   ....................................................... 451

Hul'....................................................... •.......................................... 455

Talak................................................................................................. 457

Talak'ın Sayıları.................................................................................. 462

Ric'i Talak  ....................................................................................... 467

Bâin Talak......................................................................................... 467

İla (Karısına Yaklaşmama Yemini)....................................................... 469

Zihar................................................................................................. 471

Lian.................................................................................................. 474

İddet ................................................................................................ 478

Cariyenin İddeti ................................................................................. 480

İstibra............................................................................................... 483

Rada (Emzirme)................................................................................. 484

Nafaka  ............................................................................................ 486 .

Zevcelerin Nafakası............................................................................ 488

Hidane   ........................................................................................... 490

CİNAYETLER BÖLÜMÜ

CİNAYETLER.................................................................................... 497

Kısasın Vücubunun Şartları................................................................. 503

Diyet................................................................................................ 506

Kasama.......... •................................................................................ 511


 

CEZALAR BÖLÜMÜ

CEZALAR......................................................................................... 513

Zina Cezası....................................................................................... 516

Kazf (Zina İsnadı Cezası).................................................................... 519

İçki İçmenin Cezası  .......................................................................... 521

Hırsızlıkların Cezası............................................................................. 523

Yol Kesenlerin Cezası   ..................................................................... 527

Asilerle Savaşmak  ........................................................................... 530

Mürtedin Cezası................................................................................. 531

Namazı Terkedenin Cezası.................................................................. 535

CİHAD BÖLÜMÜ

CİHAD.............................................................................................. 537

Ganimetlerin Taksimi.......................................................................... 543

Fey'in Taksimi ................................................................................. ,546

Cizye (Ehl-i Kitaptan Alman Yıllık Vergi)............................................... 548

AV VE KESİMLER BÖLÜMÜ

Kesimin Şekli ve Avlamak................................................................... 551

Av Yapabilen Hayvanlarda Aranan Şartlar............................................ 554

İslâmın Helal ve Haram Kıldığı Hayvanlar............................................. 556

Kurban.............................................................................................. 560

Akika  .............................................................................................. 565

MÜSABAKA BÖLÜMÜ

MÜSABAKA

At ve Ok Yarışması ............................................................. •............ 569


 

YEMİN BÖLÜMÜ

Yemin............................................................................................... 573

Yeminin Keffareti............................................................................... 575

Nezr ................................................................................................. 576

HÜKÜMLER VE ŞAHİTLİKLER BÖLÜMÜ

Kadıda Bulunması Gereken Şartlar  .................................................... 579

Kadıda Bulunması Sünnet Olan Özellikler............................................. 582

Kasım (Taksimata)   .......................................................................... 587

Dava ve Deliller................................................................................. 589

Şahitlikler.......................................................................................... 591

Adil Olmanın Şartları.......................................................................... 591

Haklar ve Çeşitleri............................................................................ .593

Amanın (Körün) Şahitliği  ................................................................... 597

KÖLEYİ AZAT ETME BÖLÜMÜ

Köleyi Azat Etmenin Hükmü............................................................... 601

Velayet ............................................................................................ 604

Tedbir............................................................................................... 605

İslam'da Kölelik Müessesesine Bakış ................................................. 606

Kitabet   ........................................................................................... 608

Ümmü'l Veled (Çocuk Sahibi Cariye)'in Hükmü  ................................... 610

Cariyelik Kavramı  ............................................................................. 611

Taklidin Hükmü ve Şartları   ................................................................ 613

Kitabı Hazırlamada Faydalanılan Eserler   ........................................... 619

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravza  yayınları, Kadı Ebuşuccaa İstefehani tarafından yazılan Büyük Şafii İlmihali Gayetül İhtisar Tercümesi adlı kitabı incele diniz.

 

( Şafii ilmihali kitap oku, gayetül ihtisar tercümesi kitabı, Şafi ilmahali online satın al, yayın, ucuz dini kitap, uygun fiyat, islami kitap  satış, gonca kitabevi, İslam, onlıne satış, kitabyurdu.net, ravza yayınları Şafii ilmihali gayetül ihtisar tercümesi, kadı ebu şuca Şafii ilmihali, ucuz kitap, internetten satış , büyük Şafii ilmihali tercümesi, Şafii ilmihali fiyatı )

 

 

Bankasya (Sadece Asyacard Geçerlidir)
Taksit Sayısı (Ay) Aylık Taksit Tutarı  Toplam Tutar 
2 7,50 TL  15,00 TL 
3 5,00 TL  15,00 TL 
 • Yusuf Özdemir
 • 21.05.2013
  Allah razı olsun. Kargo çok hızlı bir şekilde istedigim gibi geldi. Hayırlı işler.

  Büyük İslam İlmihali - Şamua - Mehmet Talu

  Ciltli, 1.Hamur sarı şamua kağıt, 624 sayfa

  Kdv Dahil : 18,00 TL

  Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı - 8 Cilt, 2.EL

  1.Hamur beyaz kağıt, 8 cilt, 3.900 sayfa

  Kdv Dahil : 99,50 TL

  Kaynaklarıyla İslam Fıkhı - 4 Cilt - 2.EL

  4 Cilt, 2.Hamur Kağıt, 2.203 Sayfa

  Kdv Dahil : 49,00 TL

  Kaynak İslam İlmihali El Hediyetül Alaiyye - 1.Hamur

  1.Hamur beyaz kağıt, Lüks bez cilt, 520 sayfa

  Kdv Dahil : 19,00 TL

  Şiratül İslam - Çelik Yayınları

  2.Hamur kağıt, Ciltli, 575 sayfa

  Kdv Dahil : 14,50 TL

  Zadul Mead - 6 Cilt - 2.Hamur

  2.Hamur ithal kağıt, 6 cilt,3.053 sayfa, Kutulu

  Kdv Dahil : 65,00 TL

  Kadın ve Aile İlmihali Işık Yayınları

  1.Hmur sarı şamua, Ciltli, 694 sayfa

  Kdv Dahil : 20,50 TL

  Mizanül Kübra İmam Şarani

  2.Hamur - Bez Cilt, 680 sayfa

  Kdv Dahil : 26,00 TL

  Büyük İslam İlmihali - Karaca Yayınevi

  1.Hamur sarı şamua, ciltli, 608 sayfa

  Kdv Dahil : 12,50 TL

  Gençlik İlmihali - Muştu Yayınları

  1. Hamur renkli , karton cilt, 151 sayfa

  Kdv Dahil : 4,90 TL

  Mezhepler Tarihi Muhammed Ebu Zehra

  2.Hamur ithal kağıt, bez cilt, 783 sayfa

  Kdv Dahil : 18,00 TL

  Halil Günenç Günümüz Meselelerine Fetvalar 4 Cilt

  1.Hamur beyaz kağıt, 4 Lüks bez cilt, 1.297 sayfa

  Kdv Dahil : 60,00 TL

  Temel Dini Bilgiler Seyfettin Yazıcı - Diyanet

  1.hamur beyaz, karton cilt, 336 sayfa

  Kdv Dahil : 4,25 TL

  İslam İlmihali - Ali Fikri Yavuz

  1.Hamur Sarı Şamua, Ciltli, 552 Sayfa

  Kdv Dahil : 15,00 TL

  Nimeti İslam Büyük İslam İlmihali, Şamua

  1.Hamur Sarı Şamua, Bez Ciltli, 1.167 Sayfa

  Kdv Dahil : 31,50 TL

  Mecelle Şerhi - 4 Cilt

  1.Hamur Beyaz Kağıt, 4 Cilt, 2.264 Sayfa

  Kdv Dahil : 159,00 TL

  İslam İlmihali - Lütfi Şentürk - Seyfettin Yazıcı

  1.Hamur Beyaz kağıt, ciltli, 597 sayfa

  Kdv Dahil : 9,50 TL

  Büyük Şafii İlmihali - Mehmet Keskin

  1.Hamur Sarı Şamua, 533 sayfa, Bez ciltli

  Kdv Dahil : 19,00 TL

  Tam Kayıtlı Halebi Sağir ve Tercümesi

  1.Hamur Sarı Şamua, Lüks Bez Cilt, 710 Sayfa

  Kdv Dahil : 26,00 TL

  İslam İlmihali - Mustafa Varlı

  1.Hamur Beyaz Kağıt , Ciltli, 430 Sayfa

  Kdv Dahil : 17,00 TL

  Açıklamalı Kadın İlmihali - Abdülvehhap Öztürk

  2.hamur kağıt, 576 sayfa, Ciltli

  Kdv Dahil : 14,00 TL

  Bir Müslümanın Yol Haritası İlmihal

  1.Hamur sarı şamua, Ciltli, 772 sayfa

  Kdv Dahil : 17,50 TL

  Büyük İslam İlmihali - 1.Hamur

  Ciltli, 1.Hamur beyaz kağıt, 624 sayfa

  Kdv Dahil : 17,00 TL

  Fetevayi Hindiyye - 1. Hamur

  16 Cilt, 1.Hamur Beyaz, Bez Cilt, 9.118 Sayfa

  Kdv Dahil : 259,00 TL
  Üye Paneli
  Link Sepeti
   ÜYELiK HAKKINDA
   BANKA HESAP ALIŞVERİŞ ÖDEME
   GARANTi VE iADE :
   KARGO VE TESLİMAT :
   SATIŞ SÖZLEŞMESİ :
   HAKKIMIZDA :
   GÜVENLİĞİNİZ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ :
   GÜVENLİ ALIŞVERİŞİN İPUÇLARI :
   GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
   MÜŞTERİ YORUMLARI
  En Çok İzlenenler
  Rastgele Ürün

  Edebül Müfred İmam Buhari

  Ciltsiz, 2.Hamur Kağıt, 415 Sayfa

  Kdv Dahil : 10,00 TL
  Haber Merkezi
  Editörün Seçimi